Algemene voorwaarden

Naam webwinkel: Lifestyle label
K.v.K nummer: 65385012
BTW nummer: NL002301874B79
Vestigingsplaats: Oudedijk 25A 5409 AA Odiliapeel ,Nederland (géén bezoekadres)
E-mail: info@lifestylelabel.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 657647939

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.
2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
3. Dag: kalenderdag.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
9. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
4. De webwinkel bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3. Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de overdracht van date en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zondanige wijze dat deze door de consument kan worden opgeslagen, meesturen:
• de contact gegevens van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kant;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering, de wijze van betaling en aflevering

Artikel 5. Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 2 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Artikel 6. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Zo snel mogelijk, maar binnen 2 dagen vanaf de dag volgend op Artikel 5 lid 2, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
2. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
4. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
5. Als de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Zodra de ondernemer het product retour heeft ontvangen ontvangt de consument een bevestiging.
2. De ondernemer vergoed alle betalingen van de consument, exclusief de verzendkosten. De consument ontvangt het bedrag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen terug op zijn rekening.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

Artikel 8. Uitsluiting van het herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten, maar dit kan alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. Het herroepingsrecht is van uitsluiting mogelijk als:
• het product is duidelijk door de consument gebruikt
• het product is door gebruik van de consument beschadigd
• niet binnen de gestelde termijn van 2 dagen het product retour is gestuurd naar de ondernemer

Artikel 9. De prijs
1. Het aanbod van onze producten zijn genoemde prijzen inclusief btw. Het btw percentage wordt niet vermeld op de factuur i.v.m een nieuwe Nederlandse regeling.

Artikel 10. Nakoming overeenkomst en garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 11. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde. Bij een retourzending ligt het risico uiteraard bij de consument.
5. Indien de consument aangeeft het product op te willen halen, word na ontvangst van betaling via mailing overlegt tussen ondernemer en consument over een datum en tijdstip waarop het product afgehaald kan worden.
6. Bij afhaling kan er niet naar andere producten worden gekeken, alles wat de ondernemer aanbied kan de consument terug vinden op de site.

Artikel 12. Overmacht
1.Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de ondernemer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de ondernemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
• vertraagde levering voor tijdig bestelde producten of verzochte diensten door ondernemer
• storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet)
• transportmoeilijkheden
• storingen in het bedrijf van de ondernemer, die buiten zijn schuld zijn ontstaan
• brand of andere vernielingen
• werkstaking
• oproer
• maatregelen van overheidswege
• staat van beleg
• nucleaire ongevallen
• oorlog of oorlogsgevaar
• natuurrampen

Artikel 13. Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering/afhaling van de bestelde artikelen. Tenzij er een keuze wordt gemaakt voor klarna achteraf betaling dan geld dat de aankoop na tot 14 dagen na aankoop betaald kan worden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag een vooruitbetaling van 100% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Bij betaling via Klarna achteraf betalen zal u de factuur binnen 14 dagen na aankoop het factuur bedrag dienen te betalen. Bij de tweede herinnering zal Klarna € 13,50 "aanmaningskosten"in rekening brengen.

Artikel 14. Klachten
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. De consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de consument de ondernemer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of telefonisch en gemotiveerd kennis te geven. 3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de ondernemer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
1. Ondernemer behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren producten voor tot op het tijdstip waarop consument aan diens daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens ondernemer heeft voldaan.
2. De in lid 1 genoemde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de consument.
3. Indien de producten van de ondernemer rechtstreeks door diens leverancier aan de consument worden geleverd, behoudt de leverancier zich het eigendom van geleverde en te leveren producten tot op het tijdstip dat de ondernemer aan diens daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.

Artikel 16. Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2021 Lifestyle label | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel